ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Kim Bell van De Aardvrouw, hierna te noemen “de therapeut”.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Therapeut: de behandelaar. Opdrachtgever, de cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de herborist.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de cliënt tegen te gaan.
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien de therapeut niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de herborist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De therapeut en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Voorwaarden therapie

 • De basis van het natuurgeneeskundige werk is de gelijkwaardigheid tussen de herborist en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • Natuurgeneeskundige consulten kunnen nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De therapeut kan om het proces te ondersteunen voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de therapeut op te volgen.
 • De therapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de natuurgeneeskundige behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk maar wel wenselijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek en behandelovereenkomst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Artikel 4. Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de therapeut is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 90 minuten, tenzij vooraf langer is afgesproken.
 • Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Artikel 5. Kosten en betalingsvoorwaarden

 • De Cliënt wordt geacht de door de herborist gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 • De therapeut is gerechtigd het overeengekomen tarief minimaal een keer per jaar te verhogen/aan te passen. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.
 • Betalingswijze van de consulten is op rekening of contant per consult.
 • De cliënt /ouder(s)/verzorger(s) /voogd is/zijn gehouden om binnen de op de factuur gestelde termijn, van 14 dagen na de declaratiedatum, het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bankrekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak of bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 • Voor de bepalingen van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt /ouder(s) /verzorger(s) /voogdte eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de herborist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6. Dossierplicht en inzagerecht

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat De Aardvrouw als uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dus bij elke behandeling/sessie worden notities gemaakt die worden bewaard in een persoonlijk dossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw (papieren) dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien.
 • Voor meer informatie over de inzage door derden verwijzen wij naar het Privacy-beleid.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • De Aardvrouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Aardvrouw is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Aardvrouw is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • Indien De Aardvrouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Aardvrouw beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • De Aardvrouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De Aardvrouw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De Aardvrouw zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen en adviezen.
 • De in hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Aardvrouw.

Artikel 8 – Restitutiebeleid workshops

Restitutie is mogelijk tot 7 dagen voor evenement.